ARÇELİK ŞİRKETLER GRUBU

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; başvuruda bulunduğunuz aşağıda yer alan Arçelik Şirketler Grubu’ndan ilişkiniz olan şirket (Şirket) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir:

 • Arçelik Anonim Şirketi

Karaağaç Caddesi No:2/6 Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili’ne 54957 sicil numarası ile kayıtlı Arçelik Anonim Şirketi

 • Arçelik Pazarlama Anonim Şirketi

Sütlüce Karaağaç Caddesi No:2/6 Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili’ne 63851/5 numarası ile kayıtlı Arçelik Pazarlama Anonim Şirketi

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.arcelikas.com/sayfa/2165/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Arçelik Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket, iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacı ile kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işleyebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz Amaçlar doğrultusunda; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla iş başvurusu yapmanız dolayısıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.arcelikas.com/sayfa/2165/kisisel-verilerin-korunmasi den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.